top of page

PRIVACY POLICY

Obchodní podmínky společnosti Room Therapy s.r.o., IČO: 071 34 533, se sídlem Legerova 578/70, Praha 2, 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331049 (dále jen „Room Therapy“, nebo „dodavatel“), 

telefon 733 429 247, email: hello@ateliermonday.cz

která je provozovatelem webových stránek www.ateliermonday.cz (dále jen „Webové stránky“)

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.

 2. Zákazníkem Room Therapy je: i) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona (dále jen „spotřebitel“), nebo ii) osoba odlišná od spotřebitele (tyto dva typy zákazníků dále jen „objednatel“).

 3. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb uzavírané mezi objednatelem a dodavatelem prostřednictvím Webových stránek (dále jen „Smlouva“). Dodavatel s objednatelem uzavírají Smlouvu skrze online rozhraní umístěné na Webových stránkách.

 4. Uzavřením Smlouvy objednatel vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, a potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Na tyto obchodní podmínky je objednatelem dostatečným způsobem před uzavřením Smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 5. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v konkrétní Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 6. Dodavatel při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Dodavatel je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává objednateli služby.

 7. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a dle českého právního řádu. Potom, co ji dodavatel s objednatelem uzavře, zůstane uložená v elektronické podobě u dodavatele a objednateli není přístupná. Objednateli je vydáno potvrzení o uzavřené smlouvě včetně znění těchto obchodních podmínek. 

 8. Znění těchto obchodních podmínek může Dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Návrhem k uzavření Smlouvy (nabídkou) je umístění nabízených služeb dodavatelem na jeho Webové stránky. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Dodavatel je oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním služeb, pokud i) není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat služby ve lhůtě přiměřené okolnostem ii) objednatelem zadané parametry neodpovídají skutečnému rozsahu díla iii) a/nebo vyjde-li najevo, že objednatel porušil již dříve uzavřenou smlouvu s dodavatelem. Dodavatel zároveň objednatele upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě objednatele a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o službách nebo ceně. V případě, že objednatel zaplatil již část odměny nebo celou odměnu, bude mu tato částka vrácena zpět.

 2. Dodavatel má povinnost akceptaci zaslat objednateli do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky, a tím potvrdil objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele.

 3. Pro uzavření Smlouvy rámci nákupního procesu nejprve objednatel zvolí na Webové stránce sekci „ZAČNI TEĎ HNED“ a vyplní dotazník, který zahrnuje i výběr plnění, včetně uvedené ceny a detailů. Jakmile objednatel provede výše zmíněným postupem výběr veškerých služeb, jež si má v úmyslu objednat a jejich upřesnění, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „DALŠÍ“. Objednávku odešle objednatel dodavateli kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. 

 4. Před zasláním objednávky dodavateli je objednateli umožněno zkontrolovat údaje, které do objednávky objednatel vložil. Objednávku odešle objednatel dodavateli kliknutím na příslušné tlačítko na konci dotazníku. V případě potřeby pozdější změny údajů vložených do již odeslané objednávky musí objednatel za tímto účelem kontaktovat dodavatele na jeho e-mailové adrese: hello@ateliermonday.cz.  

 5. Dodavatel objednateli neprodleně potvrdí, že došlo k přijetí objednávky. Potvrzení zahrnuje označení služby, její rozsah, cenu za její provedení a termín jejího plnění. Potvrzení objednávky není její akceptací. 

 6. Předmětem Smlouvy je závazek dodavatele poskytnout objednateli za úplatu služby nabízené prostřednictvím Webových stránek, spočívajících ve zpracování a vytvoření návrhu interiéru v předem stanoveném rozsahu a objednatel se zavazuje toto plnění přijmout a zaplatit dohodnutou cenu.

 7. Službami se rozumí dodávka služeb specifikovaná na Webových stránkách dodavatele poskytnutá dodavatelem dle požadavků objednatele uvedených v objednávkovém dotazníku.

 8. Nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak, bude komunikace mezi dodavatelem a objednatelem týkající se poskytovaných služeb dle Smlouvy probíhat přednostně prostřednictvím e-mailu, příp. telefonicky. Objednané služby budou objednateli dle povahy věci rovněž poskytnuty přednostně formou elektronické komunikace (včetně videokonference a jiné formy audiovizuální komunikace).

 9. V případě, že objednávka objednatele nebude obsahovat dostatek informací či podkladů pro poskytnutí požadované služby nebo bude obsahovat pokyny pro objednatele zjevně nevhodné či nevýhodné, je dodavatel oprávněn vyžádat si jejich doplnění. Lhůta k poskytnutí objednané služby začne v takovém případě plynout až po příslušném doplnění informací, podkladů či pokynů.

 10. Není-li uvedeno jinak, je odměna dodavatele uvedená v nabídce konečnou cenou poskytované služby, včetně všech daní a poplatků.

 11. Sjednaná odměna dodavatele je splatná bezhotovostním převodem na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem před poskytnutím služeb, a to do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, není-li na faktuře uvedena delší lhůta. Záloha je ve výši 100 % odměny. Faktury budou dodavatelem vystavovány a zasílány pouze v elektronické podobě. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě prodlení s platbou si dodavatel vyhrazuje právo přiměřeně upravit termín poskytnutí služeb o čemž bude objednatele informovat. V případě prodlení s platbou delší než 14 dnů má dodavatel právo odmítnout poskytnutí služeb a v takovém případě vrátí objednateli veškeré doposud poskytnuté finanční prostředky. 

 12. Poté, co dojde k úhradě zálohové faktury, kontaktuje dodavatel objednatele za účelem poskytnutí sjednaných služeb, tj. zejména za účelem získání informací potřebných k vypracování interiérové prezentace a shopping listu.

 13. V případě, že dodavatel obdrží od objednatele veškeré informace a podklady nutné pro poskytnutí požadované služby, což dodavatel písemně objednateli potvrdí, zavazuje se dodavatel dodat objednané služby objednateli ve lhůtě 14 pracovních dnů následujících po doručení písemného potvrzení dodavatele objednateli o obdržení informací a podkladů v požadovaném rozsahu. Nedodání nezbytných podkladů objednatelem zakládá podstatné porušení těchto obchodních podmínek. 

 14. Dodavatel neručí za jakékoliv omyly v objednávce (omyl v psaní, v počtech, chybný gramatický údaj, překlep) ze strany objednatele. Takové plnění poskytnuté ze strany dodavatele nelze považovat za vadné, neboť jejich dodání tímto způsobem a s tímto obsahem bylo objednatelem vymíněno. Dodávka dalších služeb by v tomto případě bylo považováno za uzavření nové Smlouvy.

 

 

III. UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Smluvní vztah končí splněním Smlouvy, odstoupením od Smlouvy, zánikem právnické osoby (dodavatele nebo objednatele) s likvidací nebo dohodou mezi stranami.

 2. Poruší-li objednatel podstatně nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek nebo Smlouvy a neodstraní-li takovéto podstatné nebo opakované porušení do 14 dnů ode dne doručení upozornění na tuto skutečnost formou doporučeného dopisu dodavatele nebo ode dne doručení e-mailové výzvy dodavatele, je dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 3. V případě, že objednatel porušil své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy zvlášť závažným způsobem, je dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a ukončit poskytování Služby s okamžitou účinností po zjištění takového porušení.

 4. Objednatel výslovně žádá, aby mu byly poskytovány služby dle Smlouvy ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy podle § 1824a odst. 3 OZ a byl poučen a je zároveň srozuměn s tím, že v případě, že mu budou služby poskytnuty v této lhůtě, ztrácí právo na odstoupení od Smlouvy. 

 5. V případě elektronického uzavření Smlouvy či telefonického uzavření má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná Smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od Smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto Smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud bude v souvislosti s odstoupením od Smlouvy docházet k vrácení jakéhokoliv zboží, objednatel nese náklady související s dopravou tohoto zboží dodavateli.

 6. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele  před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení, přičemž  bylo již s poskytnutím služeb započato na základě výslovné žádosti  objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín požadovaného plnění), objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.

 7. V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení, přičemž bylo již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín požadovaného plnění) a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané Smlouvy dle odst. 4 tohoto ustanovení.

 8. Po uplynutí výše uvedené 14denní lhůty právo odstoupit od Smlouvy uzavřené elektronicky na Webových stránkách či telefonicky zaniká.

 9. Žádost o změnu Smlouvy, jakož i odstoupení od Smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti a odeslání na sídlo objednatele či jiným jednoznačným prohlášením učiněným vůči dodavateli. Žádost o změnu smlouvy je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje přijetí žádosti potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením dodavateli.

 

 

IV. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Objednatel bere na vědomí, že vznikne-li v rámci poskytování služeb na základě Smlouvy ze strany dodavatele autorské dílo ve smyslu ust. § 2 zák. č. 121/2000 Sb. (dále jen „dílo“), náleží všechna autorská práva a další práva duševního vlastnictví ke službě (resp. dílu) dodavateli. Objednatel je proto povinen užívat službu pouze v rozsahu poskytnuté licence.

 2. Objednatel uzavřením Smlouvy nabývá nevýhradní licenci k takto vzniklému dílu. Objednatel není oprávněný udělovat nebo postoupit licenci či podlicenci třetí osobě bez písemného souhlasu Dodavatele. Licence se vztahuje také na aktualizace nebo úpravy díla.

 3. Objednatel není oprávněný Službu bez souhlasu Dodavatele zapracovávat do jiného díla.

V. REKLAMACE

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou dodaných služeb, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. e-mailem, na adresu sídla, či zatelefonovat.

 2. Objednatel, který není spotřebitelem, může reklamaci uplatnit nejpozději do 14 dnů od poskytnutí plnění, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

 3. Jakmile objednatel zjistí vadu plnění, oznámí to bez zbytečného odkladu dodavateli (prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše v obchodních podmínkách) a vadné plnění dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. dodavatel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje a kontaktní údaje objednatele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Dodavatel zároveň informuje objednatele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. 

 4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout zákazníkovi řešení, např. bezplatné poskytnutí změny plnění, případně vrácení části odměny. Volba práva z vadného plnění náleží objednateli.

 5. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje přezkoumat důvody reklamace výše uvedeným způsobem. Reklamace bude vyřízena a objednatel informován do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na lhůtě delší.

 6. Je-li plnění vadné, může objednatel požadovat dle své volby odstranění vady buď dodáním nového plnění nebo změnou plnění, ledaže je zvolený způsob nemožný nebo nepřiměřeně nákladný. Dodavatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by plnění mělo bez vady. Dodavatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí, přičemž plnění převezme na vlastní náklady.

 7. Objednatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

  1. Dodavatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 5.6 těchto obchodních podmínek,

  2. se vada projeví opakovaně,

  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

  4. je z prohlášení dodavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro objednatele.

 8. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje přezkoumat důvody reklama výše uvedeným způsobem a rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 3 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou konzultace se subdodavatelem, rozhodne dodavatel nejpozději do 4 týdnů od dne doručení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s objednatelem nedohodne na lhůtě delší. 

 9. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se zejména o neposkytnutí dostatečné součinnosti objednateli, dodání nepřesných či nesprávných podkladů či informací nutných k poskytnutí řádného plnění  apod.

 10. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

 

 

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvyy uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2, email: adr@coi.cz, web: ard.coi.cz

 2. Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 20.2.2023.

bottom of page